Program "stínování managera" pro studenty Univerzity Hradec Králové

V souvislosti s naší spoluprací s Univerzitou Hradec Králové Vám chceme nabídnout náhled na konkrétní výsledky spolupráce v programu studentské stáže "stínování managera", který jsme realizovali v listopadu 2012.
 
Níže naleznete dva reporty od účastníků programu stínování v původním znění.
 

Report z programu stínování od Lukáše Březiny:

Firma CEREBRA s.r.o. se spolu s Univerzitou Hradec Králové pustila do projektu „stínování“ projektového manažera. V rámci toho projektu pod vedením Ing. Petra Holodňáka - jednatele společnosti Cerebra s.r.o., a také ve spolupráci s doc. Hanou Mohelskou - vedoucí katedry managementu na Fakultě informatiky a managementu UHK, byli vybráni dva studenti z 5. ročníku magisterského studia Informačního managementu. Každý student se v průběhu jedno týdne účastnil workshopů, jednání a schůzek Ing. Petra Holodňáka. Cíl stáže byl co nejvíce seznámit studenty s managementem a s řízením projektů v praxi.

1. den

Během prvního dne mě Ing. Petr Holodňák seznámil se společností, které CEREBRA poskytuje manažerské a konzultační služby. Byly mi vysvětleny veškeré podrobnosti ohledně firmy (čím se zabývá a jak co funguje), následně jsme se dostali k samotným SW řešením, které firma používá. Některé jsem již ze své bývalé praxe znal a některé stále využívám (např. Confluence, Jira).

Novinkou pro mě byla nástavba Greenhopper určená právě na projektové řízení, kde se vedou backlogy, přiřazují se story pointy, určuje se důležitost projektů, jejich délka trvání (sprint) a přiřazení kompetentním osobám, apod.

Tento den jsme zakončili konverzací typu „před a po“, tzn., jak byly projekty v této firmě vedeny před jeho příchodem a co se povedlo za jeho dobu působení změnit.

2. den

Na řadě byl první workshop. Tento den mi bylo představeno velké množství osob, které jsou zodpovědné za určité projekty. Setkal jsem se se SW architektem, programátory, HW architektem a také samotným ředitelem společnosti, které CEREBRA poskytuje projektové řízení a konzultace.

První část workshopu byla věnována revizi SW, který společnost vyvíjí. Samotné revize se ujal ředitel společnosti. Byly zmíněny nutné zásahy do systému a se SW architektem byly probrány potřebné změny.

Následoval workshop s týmem programátorů a architektů, kdy se přiřazovaly úkoly a jejich priority, včetně zápisu z workshopu.

3. den

Třetí den se odehrával přímo v sídle společnosti Cerebra s.r.o, kdy byla naplánována schůzka s majitelem společnosti, která se zabývá nejenom prodejem zahradního nábytku a jeho příslušenstvím. Tématem byla určitá změna e-shopu. Myslím, že jako nový zúčastněný jsem se do debaty věcně vložil, ohledně funkčnosti a designu webu. Programátor či architekt, který vidí eshop každý den, může mít problém s oddělením od „klasického zákazníka“. Od prvního pohledu jsem namítl pár věcí, které se mi jako zákazníkovi nelíbily a se kterými bych jako zákazník nesouhlasil.

Následovaly diskuze ohledně dalších projektů, které společnost Cerebra s.r.o. již absolvovala / realizovala a které se budou v brzké době realizovat a jakým způsobem.

Den byl zakončený konferenční debatou s dalším členem týmu, který se nachází momentálně v USA. Tématem bylo rozřazení důležitosti projektů, úpravy stávajících ticketů (úkolů) a jejich prioritizace.

4. den

Poslední den v pražské společnosti, které CEREBRA pomáhá, kde byl na pořadu dne workshop se členem vedení. Diskutovalo se o HW platformě, na které funguje SW, její vylepšení, nároky do budoucna, aj. Způsob migrace ze staré verze SW na novou verzi takovým způsobem, aby byl přechod co nejrychlejší, nejhladší a vyžadoval co nejméně zdrojů.

Druhá část dne byla věnována přiřazováním story pointů jednotlivým ticketům. Na jejich základě se odhadla rychlost postupu skrz jednotlivé dílčí projekty a zároveň došlo ke sloučení více menších ticketů nebo k odstranění nepotřebných ticketů.

5. den

Poslední den byl zakončen konferenčním rozhovorem s Ing. Petrem Holodňákem a zároveň i s dalším studentem navazjícím na moje stínování. Poskytl jsem částečnou zpětnou vazbu a informace pro nového studenta.

Zhodnocení stáže 

Stáž bych hodnotil velmi kladně. Použití agilních metodik v praxi není prakticky možné během studia nikde vidět. Je to zajímavá akce uvnitř společnosti, kterou častokrát koordinuje jeden „scrum master“. Velmi mě mrzí, že jsem neměl možnost se s těmito metodikami více na FIM setkat. Pokud jsem se s nimi setkal, setkal jsem se s nimi velmi málo nebo nebyly vysvětleny dostatečně důležitě natolik, abych si je zapamatoval.

Přínosem pro mě bylo vidět reálné fungování společnosti, reálné vedení projektů v praxi a souhru celého týmu.

Jedna věc, která by mě dále zajímala, abych mohl podat naprosto objektivní zhodnocení, je jakým způsobem funguje společnost, která není projektově řízená, kde se tyto metodiky nepoužívají. Na druhou stranu, v dnešní době a v dnešní konkurenci takovéto společnosti asi nemají dlouhého přežití.

 

 

 Report z programu stínování od Jana Pavlíčka:

 

1. den

Během prvního dne jsem byl seznámen s aktuálním děním v jedné pražské firmě, které společnost CEREBRA poskytuje služby projektového managementu, manažerských konzultací a poradenství v projektovém řízení a firemních procesech, a která se zabívá vývojem, implementací a servisem GPS aplikací pro sledování pohyblivých objektů, vozidlovou telematiku a diagnostiku. Byla mi nastíněna spolupráce firmy Cerebra s firmou, která mj. pracuje na dvou zakázkách pro energetickou společnost ČEZ a.s. a pro státní podnik Česká Pošta. Také mi bylo vysvětleno fungování agilní metodiky SCRUM v praxi – seznámení s pojmy product backlog, scrum master, tester, story point, burndown chart, atd.

2. den

Druhý den stáže, byl na programu celodenní workshop. Tohoto workshopu se účastnilo celkem pět lidí, přičem každý z nich má v týmu jinou funkci (SW architekt Dispečerské aplikace, developer a UI specialista, senior developer, SW architekt). V první části workshopu se procházeli jednotlivé bugy v aplikaci, které je třeba odstranit. V druhé části se odhadovala náročnost issue (úkolů, které jsou zapotřebí udělat) pomocí metodiky planning poker (plánovacího pokeru), ve kterém účastník pokru odhaduje, kolik story pointu přiřadit jednotlivým issues. Během celého plánovacího pokeru se diskutovalo, které issue jsou více či méně náročné, jak je provést, propřípadě kdo jednotlivou issue bude mít nastarosti.

3. den

Uprostřed týdne naše stáž pokračovala přímo v sídle firmy CEREBRA v Hradci Králové. Po krátké prohlídce společnosti jsme jeli na do firmy zabývající se vývojem redakčních a e-commerce systémův Hradci Královém. Zde jsme měli domluvenou schůzku s panem ředitelem a jeho týmem ohledně projednání finálního dokončení speciálních funkcionalit webu v rámci projektu pro muzeuzm v Žatci, které v prosinci chystá slavností otevření nové expozice. Hned po této schůzce jsme měli domluvenou další schůzku, tentokrát v sídle firmy CEREBRA. Schůzka byla domluvená s oblastní ředitelkou společnosti, která se zajímala o aktivity a reference firmy Cerebra. Ke konci dne jsme měli tzv conf. call s interní zaměstnankyní Cerebry přímo z USA z Pittsburghu. Během toho telefonátu se probíraly jednotlivé agendy kontrolního dnu.

4. den

Čtvrtý den nás čekal druhý workshop ve pražské firmě, pro kterou CEREBRA řeší management. Tohoto workshopu se účastnilo daleko více lidí, než v úterý - dvanáct. Náplň dne byla jasná. Ohodnotit veškeré issue pomocí story pointu, které jsou na plánu pro dokončení celého projektu. Ohodnocení všech bodů v projektu bylo nezbytné pro budoucí představu náročnosti celého projektu vzhledem k blížícímu se deadline v březnu. Během dne se také zhodnostil ukončený sprint za předchozí dva týdny, a naplánoval se další sprint s rozdělením jednotlivých issue pro každého člena v týmu.

5. den

Poslední den stáže jsme měli domluvený dopolední conf. call s panem Ing. Holodňákem pro zhodnocení uplynulého týdne a ohledně otázek k celé stáži.

Zhodnocení stáže 

Stáž pro mě měla velký přínos. Hlavně co se týče seznámení s agilní metodikou SCRUM. Je to efektivní způsob, jak řídit projekt, mít přehled o tom, kdo a hlavně co má jednotlivý člen v týmu za práci. Dalším přínosem pro mě bylo nahlédnutí ohledně pracovní náročnosti při velkém projektu ve pražské firmě.